Enjoy the music
Fashion
Dance
Culture
Atmosphere
HOME
Nationwide
Guide We are likely to miss the lyrics, but these are funny, suggestive...The word game is attractive. Each song has its individuality; some are ardent and liven up the summer feeling, some add graceful color to the Bon atmosphere.
Travelogue
Enjoy
Culture
ondo
<nishimonai dance music>

music


ORAENO ABADOMO MAEKARA MITAREBA NANDARA
DEKIYOKUNE
SOREDEMO SUGATAWO
USHIRODE MITAREBA
MANZARA
WARUKUMONE
SAKASASSA SAKASASSA
DOKKOINA
.......
gengen barabara
<gujo dance music>

music

GENGENBARABARA NANIGOTOJA
TATSU TATSU DUKUSHIDE MOUSUNARA
ICHIGATSU KADONIWA MATSUGA TATSU
NIGATSUHATSUUMA INARIDENOBORI TATSU
SANGATSU SEKKUNI HINAG ATATSU
SHIGATSU YOUKANI SHAKAGA TATSU
GOGATSUSEKKUNI
NOBORITATSU
ROKUGATSU GIONDE MATSURI TATSU
SHICHIGATSU GUJODE ODORI TATSU
HACHIGATSU KUGATSUNO KOTONAREBA
AKIKAZE FUITE HOKORITATSU
JUGATSU IZUMODE KAMIGA TATSU
JUUICHIGATSUNO KOTONAREBA
KOTATSUGATATTE MARAGATATSU
MARAGATATTARA FUNDOSHI
YABURETE SONGA TATSU
JUUNIGATSUNO
KOTONAREBA
SHAKKINTORIGA KADONI TATSU
AMARI SAISOKU KIBISHUTE
UCHINO KAKAA HONTONI HARAGA TATSU
IYAMAKASASSAI
YATTOKOSE

rerere no ren
<awa dance music>
music


RERERE NO REN
RERERE NO REN
YATTOSA YATTOSA
YATTOSA YATTOSA
REN REN REN REN
REN REN REN REN
ERAYACHA ERAYACCHA
YOIYOIYOIYOI
ODORU AHO NI MIRU AHO
ONAJI AHO NARA RERERE
NO REN
ODEKAKEDESUKA RERERE
NO REN
Next Page
Home
Dance
Fashion
Music
Atmosphere
Information
Links
Gallery
Background
Prologue
Bon A-B-C
Framework
Copyright (c)2002 bonodori.net